Đây là Thiết bị tạo ra các hiệu ứng đẹp trên Sân khấu...